Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH:0089

BS Huwelijk van:Buijs& Rooij van (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 20 mei 1818
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BSH
hierin
20 aug 1818 Cornelis Buijs en Elizabet Hooft als ouders bruidegom
Dirk van Aaken en Gesina Maria Dominicus als ouders bruid
Nicolaas Buijs en Gezina Maria van Aaken als echtpaar
Nicolaas Buijs (*1783-†1859) als bruidegom
Gezina Maria van Aaken (*1790-†1827) als bruid

BSH:0497

Huwelijksakte Wijngaarts&Gieling (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barneveld [ge]
periode: 4 jan 1901
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Huwelijk
Inventarisnr.: 1
hierin
4 jan 1870 Nicolaas Frederik Wijngaards en Catharina Erkens als ouders bruidegom
Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als echtpaar
Johannnes Gieling en Geertruida Maria Brentzen als ouders bruid
Antonia Gieling (*1874-†1951) als bruid
4 jan 1901 Jozef Mattheus Wijngaarts (*1877-†1932) als bruidegom

PK:002670

Persoonskaart van: Anna Christina de Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006
Akte: 259
Vergel. datum: 13Jun40AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 Anna Christina (Annie) de Cock (*1922-†1987) als hoofdpersoon
Paulus Altinus (Paul) Hoog (*1952-) als kind
Johannes David (Jan) Hoog (*1929-†2008) als echtgenote
Johannes Altinus (Hans) Hoog (*1948-†1991) als kind
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders

BSH:0658

BS Huwelijk van: Bos van den&Zegers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [ut]
periode: 27 sep 1843
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
54

Op den Twee en twintigste, dag der maand september achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons
Ondergetekende Hendrikus. ........., wethouder, Ambtenaar van de Burgerlijkenstand
In Amersfoort, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jacob van den Bos,
spijkersmid, .......... bij het Eerste Regiment Infanterie in garnizoen
Te Nijmegen. ...... sedert ruim twee jaar alhier met verlof
Fierende. Oud drie en twintig jaar, geboren en wonende hier meerjarige
Zoon van Gerrit van den Bos, schoonmaker en
Reyertje van Keulen, zonder beroep, wonende beide alhier. En Lena Zegers
naaister, oud zeven en twintig jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige
Dochter van Gerrit Zegers, overleden en van Petronela Bonsel
Zonder beroep, wonende alhier. En hebben zij tot dat einde aan ...
voorgelege : ....eerst de akte waaruit blijkt de beide afkondigingen
alhier zonder stuiting hebben plats gehad op zondagen
de zeventiende en vier en twintigsten September dezes jaars;
ten tweede hunne geboorte akte; ten derde de doodakte van
den vader der bruid; en ten vierde, de toestemming tot dit huwelijk
verleend door den Heer Luitenant Kolonel, kommandand van de boven
genoemde Regiment Infanterie; tetevens des bruidegom olv.
mede de moeder des bruid hier tegenwoordig zijnde, hebben ons
verklaard mede in het huwelijk toe te stemmen.

Waarna wij hun in het opnbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoot, en getrouwelijk alle de pligten
zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoorden zijnde
hebben wij in naam der Wet uitgesproken, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden en in tegenwoordigheid van
Jan van de Pavert , oud viftig jaar, smid; Willem Jacobs, oud veertig jaar, horlogemaker, (Willem van Nimwegen, oud ?? en vijftig jaar)allen
bekenden van de Comparanten, en Willem Zegers, oud dertigjaar, wever, Broeder van de bruid, wonende allen alhier,
als getuigen ten dezen verzocht, Welke den akte, na gedane voorlezing met ons en den Comparanten hebben ondertekend; verklaarde de Comparanten hare moeder en ouders der Comparanten niet te kunnen schrijven op data als boven
hierin
22 sep 1843 Jacobus van den Bos (*1820-†1920) als bruidegom
Lena Zegers (*1817-†1917) als bruid
Jacobus van den Bos en Lena Zegers als echtpaar
Gerardus van der Bosch en Reyertje van Keulen als ouders bruidegom
Gerrit Zegers en Petronella Bonsel als ouders bruid

BSH:1033

BS Huwelijk van: Karisch& Muntz (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 164

Heden den zesden februari negentien honderd vier en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Ernst Carl Frits Karisch, oud vier en twintig jaren, meubelmaker, geboren te Leipzig in Saksen. wonende alhier meerderjarige zoon van Ernst Augustes Walter Karisch, meubelmaker, en van Amalia Auguste eissenboum, zonder beroep. beide wonende te Leipzig voornoemd.

En Petronella Cornelia Müntz, oud een en twintig jaren, strijkster, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Peter Cornelis Müntz, overleden en van Geertruida Anders, oud zeven en veertig jaren, directrice van een wasscherij, wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op de den zes en twintigsten januari dezes jaars. De bruidgom heeft verklaard als meerderjarige Duitsche onderdaan ten deze geen vaderlijke toestemming te behoeven.

Bruidegom en bruid hebben overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten die de Wet aan den huwelijken staat verbindt; waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Johannes Müntz oud vijf en twintig jaren chauffeur, broeder der bruid en Woldeman Felix Karisch, oud een en dertig jaren, meubelmaker, broeder van den bruidgom, beide wonende alhier

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

FKarisch
PCMüntz Joossen

GAndersJMüntz
WFKarisch

In de marge:
Door het vonnis der Arrondissement - Rechtbank alhier van de eerten juni negentien honderd acht en veertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand deze gemeente op heden is het nevenstaande door echtscheiding ontbonden zes october negentien honderd acht en veertig
hierin
6 feb 1924 Ernst Carl Fritz Karisch en Pieternella Cornelia Müntz als echtpaar
Ernst Augustus Walter Karisch en Amalia Auguste Eissenboum als ouders bruidegom
Pieter Cornelis Müntz en Geertruida Anders als ouders bruid

BSH:0282

BS Huwelijk van: van Rooij&van Happen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
4 dec 1813 Johan van Happen en Johanna van de Linden als ouders bruid
Johannes van Rooij en Anne van Happen als echtpaar
Adriaan Adrianus van Rooij en Cathrien Peters van Ekert als ouders bruidegom

BSG:000394

BS Geboorte:Helena de Moet (doopboek)
doopplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 15 jul 1801
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 222

1801 Den 22 julij
..............................
.............................
Helena (geb. alhier den 15 dezer:)
Dochter van Leendert de Moet, en Magdalena van Wijdvliet getuigen
Johana den ????? en Johanna ??????
De vader absent, zijnde in Garnisioen te Alkmaar
[[]]
hierin
15 jul 1801 Helena de Moet (*1801-†1863) als kind
Magdalena van Wijdvliet (~1769-†1837) als moeder
Leendert de Moet (~1771-†1837) als vader

DP:000041

doop:Godefridus Loots (doopboek)
doopplaats: Casteren [nb]
periode: 28 jan 1803
Archiefnaam: Digitalestamboom
Archief: DTB doop
Gezindte: RK
hierin
28 jan 1803 Catharina Loots (-) als getuige
Petronella Vorsters (-†1822) als moeder
Walterus Vosters (-) als getuige
Godefridus Loots (*1803-†1846) als kind
Johannes Loots (*1780-) als vader

BSG:000267.a

bs Geboorte: Margaretha Abspoel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 14 sep 1891
Archiefnaam: Haags Archief
No 3906

Heden den zestiende september achttienhonderd een en negentig, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, Adriana Frederika Bertram, oud dertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Termina Frederika Hoogduin, zonder beroep, echtgenoot Johannes Jacobus Abspoel, bediende beide wonende alhier, op de viertiende dezer des avonds ten halftwaalf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Margaretha Wilhelmina.

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid Hendrik de Bie, oud zeven veertig jaren, bode, en Engelbertus Heilbrong, acht en veertig jaren zonder beroep, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend.
[[]]
hierin
16 sep 1891 Hermina Frederika Hoogduin (-) als moeder
Johannes Jacobus Abspoel (*1863-†1901) als vader
Margaretha Wilhelmina Abspoel (*1891-†1941) als kind

BSG:000657

BS Geboorte:Karel Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 19 mrt 1847
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
143
In het jaar eenduizend acht honderd zeven en veertig

den negentiende der maand Maart des voormiddags ten elf ure, is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis Netelenkamp, wethouder ambtenaar van den burgenlijke staat der stad Delft verschenen Elisabeth Smink, huisvrouw van Jan den Hengst, oud zeven en vijftig. Vroedvrouw. wonende alhierwelke ons heeft verklard, dat Catharin Koelet oud vijf en dertig jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier aan het bagijnehof wijk zes nommer zeven en twintig, op den achtiende maart dezes jaars des morgensten vijf ure is verlost in gemelde hare woning waar aan de voornamen Karel Frederik zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegewoordigheid van Hendrik Schaap, oud zes en vijftig jaren van beroep sjouwer, en van Johannes Theodorus Stefanie oud acht en veetig jaren, pantoffelmaker wonende alhier. en hebben de Declaranten en Getuigen deze na voorlezing ?? ondertekend.

W.G.
E D Hengst, J T Stefanie en H Schaap.

De ambtenaar, Netelkamp

In de marge:
[[]]
hierin
17 mrt 1847 Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als kind
18 mrt 1847 Catrina Christina Koelet (*1811-†1893) als moeder

BSG:001705.a

BS Geboorte Catharina Christina Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 27 mrt 1850
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 194
In het jaar een duizend achte honder en vijftig, den zeven en twintigste der maand Maart des middags ten twaalf ure is voor ons Cornelis Maas secretaris, Wet houder ambtenaar van de burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen Elizabeth Alida Maas huisvrouw van Josephus Houtzager, oud twee en dertig jaren, vroeudvrouw wonende alhier welke ons heeft verklaard dat Christina Koelet, oud achte en dertig jaren van beroep werkster, wonende alhier aan het Bagijnenhof wijk 6 nommer zeven en twintig, op den zes en twintigsten maart dezes jaars des morgens ten zes ure is verlost in genoemde hare woning van een kind van het het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Catharina Christina zijn gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johaanes Stiefnie, oud een en vijftig jaren, pantoffelmaker en van Jacobus van Eldezem. oud zeven en veertig jaren, van beroep timmermanknet, wonende alhier En hebbe de declarantee en Getuigen dez akte na voorlezing nevens ons ondertekend.
WG:In de marche:
Het kind waaraan in nevenstaande acte de voornamen Catharina Christina zijn gegeven, is erkend en gewettigd als dochter van Andrie Poot en Catharina Christina Koelet, bij acte van hun huwelijk voltrokken te Delft den twee en twintigsten augustus achtien honderd en zestig, nommer 132
De Wethouder ambtenaar van de Burgerlijken Stand van Delft
LAvanBerthel
[[]]
hierin
26 mrt 1850 Catharina Christina Poot (*1850-†1950) als kind
27 mrt 1850 Catrina Christina Koelet (*1811-†1893) als moeder

BSG:000771.a

BS Geboorte: Willem Hendrikde Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 17 feb 1902
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS geboorte
[[]]
hierin
18 feb 1902 Cornelis Hendrikus de Cock (*1873-†1908) als vader
Willem Hendrik de Cock (*1902-†1965) als kind
Joanna Helena van Santen (*1877-†1930) als moeder
Cornelis Hendrikus de Cock (*1873-†1908) als aangever

BSG:0002829.a

BS Geboorte: Wilhelmina Johanna Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 28 jul 1903
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 562

In het jaar een duizend negen honder drie, de negen en twintgsten der maand juli is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen:
Lambertus Petrus Christiaan Elshout, portier, oud vijf en dertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Antonia Henrica Johanna van Hulst, zijne echtgenote zonder beroep wonende alhier op de acht en twintigsten des namiddags ten een ure, is verlost in het huis aan de Westerstraat wijk drie nommertwee nen twintg alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Wilhelmina Johanna zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Leonardus Elshout oud twee en zestig, metselaar en van Johanna Anthonie Wittenberg oud veertig jaren werkman beide wonende alhier.
En is deze akte na voorlezing door ons onderteekend met den vader en getuigen
[[]]
hierin
28 jul 1903 Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als kind
Antonia Henrica Johanna van Hulst (*1867-†1932) als moeder
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als vader
Lambertus Petrus Christiaan Elshout (*1867-†1933) als aangever

PK:000694

Persoonskaart van: Frederik Charité (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006
Akte: 199
Vergel. datum: 17Nov39
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 Hendrik Charité (*1906-†1978) als kind
Frederik Charité (*1881-†1950) als hoofdpersoon
David Charité (*1915-†1916) als kind
Jacobus Charité (*1916-†1982) als kind
Bartholomeus Charité (*1914-†1990) als kind
David Charité (*1921-†2008) als kind
Elisabeth Charité (*1907-†1953) als kind
Gerardus Charité (*1909-†1955) als kind
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als echtgenote
Johanna Charité (*1902-†1934) als kind
Maria Charité (*1917-†1919) als kind
Piet Charité (*1923-†1994) als kind
Willem Charité (*1922-†2005) als kind
Maria (Marie) Charité (*1919-†2003) als kind
Cornelis Jacob Willem Charité (*1911-†1993) als kind
Frederik (Freek) Charité (*1905-†2000) als kind
Anna Gertruida Charité (*1912-†1953) als kind
Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders

PL:002869

Persoonslijst van: Izak Jan Beck (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mei 2016
CBG Refnr.: 21992-201604181213817
hierin
13 mei 2016 Albertus Johannus (Bert) Beck (*1960-) als kind
Gerardus Nicolaas Maria (Ger) Beck (*1957-) als kind
Izak Jan (Sjaak) Beck (*1934-†2003) als hoofdpersoon
Izak Jan (Sjaak) Beck (*1961-) als kind
Johannes Beck en Alberta Christina Pijpers als ouders
Christina Maria Johanna (Christina) Beck (*1969-) als kind
Corina Beck (*1962-) als kind
Christiana Maria Johanna (Chris) van Rooij (*1938-) als echtgenote

PK:000718

Persoonskaart van: Willem Hendrik de Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2007
Akte: 676
Vergel. datum: 19Apr44
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2007 Anna Christina (Annie) de Cock (*1922-†1987) als kind
Johanna Maria Otterspeer (*1895-) als echtgenote
Catharina Wilhelmina Verhagen (*1930-) als Stiefdochter
Ludovicus Franciscus Anthonius (Louis) de Cock (*1926-†1942) als kind
Antonia Henrica Johanna (Tonnie) de Cock (*1924-†2017) als kind
Catharina Wilhelmina Verhagen (*1896-†1951) als echtgenote
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als echtgenote
Theodora Aleida de Cock (*1934-) als kind
Willem Hendrik de Cock (*1932-) als kind
Hendrika Wilhelmina de Cock (*1939-) als kind
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Willem Hendrik de Cock (*1895-†1983) als hoofdpersoon

PK:002849

Persoonskaart van: Piet Charité (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2005
Akte: B1799
Vergel. datum: 22Nov39
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2005 Rudolf Maria (Ruud) Charité (*1959-) als kind
Joseph Theodoor (Jos) Charité (*1958-) als kind
Monique Martina Maria (Monique) Charité (*1961-) als kind
Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij (*1931-) als echtgenote
Petrus (Peter) Charité (*1953-) als kind
Maria (Mary) Charité (*1955-†2017) als kind
Wilhelmina Johanna (Ineke) Charité (*1953-†2007) als kind
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders
Hendrik Johannes (Henk) Charité (*1956-) als kind
Frederik Johannus Wijnand (Fred) Charité (*1952-) als kind
Piet Charité (*1923-†1994) als hoofdpersoon
Jacobus Cornelis (Jacco) Charité (*1968-) als kind
Wijnand Franciscus Charité (*1955-) als kind

PK:000771

Persoonskaart van: Willem H Hendrik de Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2007
Akte: 129
Vergel. datum: 27Mrt39AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2007 Casper Christiaan de Cock (*1934-) als kind
Geertruida Joanna de Cock (*1939-) als kind
Willem Hendrik de Cock (*1902-†1965) als hoofdpersoon
Johanna Helena de Cock (*1930-) als kind
Maria Elisabeth Blokdijk (*1908-) als echtgenote
Cornelis Hendrikus de Cock en Joanna Helena van Santen als ouders

PK:002678

Persoonskaart van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006
Akte: 1221
Vergel. datum: 24Mrt43AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als hoofdpersoon
Lambertus Martinus Gerardus (Bert) de Cock (*1956-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Wilhelmina Jacobina Anna (Helmy) de Cock (*1947-) als kind
Ludovicus Willem Franciscus (Loe) de Cock (*1945-) als kind
Anna Gerarda Maria (Ans) de Cock (*1952-) als kind
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Afgeschermd (-) als kind
Gertruda Gerarda Antonia (Truus) de Cock (*1954-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Gerarda Maria Hendrina (Gerda) de Cock (*1951-) als kind
Afgeschermd (-) als kind
Juliana Gerarda Maria (Julia) de Cock (*1958-) als kind
Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman (*1922-†2003) als echtgenote
Catharina Wilhelmina Maria (Toke) de Cock (*1943-) als kind
Willem Hendrik Jozef (Wil) de Cock (*1949-) als kind

PK000182

Persoonskaart van: Ludovicus Franciscus Anthoniusde Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006
Akte: 235
Vergel. datum: 19Apr44
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 Karel Frederik de Cock (*1905-†1959) als kind
Catharina Hendrika de Cock (*1900-†1963) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1887-†1890) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Willem Hendrik de Cock (*1895-†1983) als kind
Cornelis Hendricus de Cock (*1897-) als kind
Andreas Johannes de Cock (*1907-) als kind
Geertrui Johanna Wilhelmina de Cock (*1910-) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-†1952) als hoofdpersoon
Hermanus Hendricus de Cock (*1902-†1908) als kind
Anna Christina Poot (*1867-†1938) als echtgenote