Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:003728.a

BS Geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 10 dec 1869
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
11 dec 1869 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Maria van Rooij (*1869-†1870) als kind
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever

BSG:003729.a

BS geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 31 jan 1871
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
2 feb 1871 Maria van Rooij (*1871-†1871) als kind
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever

BSG:003730.a

BS Geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 14 jul 1873
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
14 jul 1873 Maria van Rooij (*1873-†1873) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder

BSG:003731.a

BS geboorte: Maria van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 6 aug 1874
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Geboorte
hierin
7 aug 1873 Maria van Rooij (*1874-†1874) als kind
6 aug 1874 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder

BSG:000625.a

BS geboorte: Maria Francisca van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 3 dec 1875
Archiefnaam: RCHe
Archief: BS Geboorte
hierin
3 dec 1875 Maria Francisca van Rooij (*1875-†1876) als kind
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder

BSO:003722.a

BS overleden: Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 9 feb 1862
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
10 feb 1862 Maria van Rooij (*1861-†1862) als overledene
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders

BSO:002701

BS overleden Johannus van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 24 apr 1901
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: Overleden
[[]]
hierin
25 apr 1901 Johannes van Rooij (*1862-†1901) als overledene
Gesina Maria de Moet (*1861-†1922) als echtgenoot
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders

BSO:003724

BS overeledene Peter van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 29 aug 1864
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
29 aug 1864 Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder
Peter van Rooij (*1864-†1864) als overledene
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader

BSO:003725

BS Overleden: Paulina van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 27 okt 1865
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
26 okt 1864 Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders
27 okt 1864 Paulina van Rooij (*1865-†1865) als overledene

BSO:003726.a

BS overledene: Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 26 dec 1866
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
24 dec 1866 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
26 dec 1866 Maria van Rooij (*1866-†1866) als overledene
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders

BSO:003727.a

BS overledene: Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 15 jan 1869
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
[[]]
hierin
15 jan 1869 Maria van Rooij (*1868-†1869) als overledene
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders

BSO03728

BS overledene Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 8 jan 1870
Archiefnaam: RHCe
Archief: Geldrop
hierin
18 jan 1870 Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders
Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Maria van Rooij (*1869-†1870) als overledene

BSO:003729

BS overledene: Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 9 apr 1871
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
11 apr 1871 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als aangever
Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders
Maria van Rooij (*1871-†1871) als overledene

BSO:003732.a

BS levenloos van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 15 jul 1872
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS doodgeboren
hierin
17 jul 1872 Johannes Augustinus van Rooij (*1835-†1920) als vader
Doodgeb. dochter van Rooij (*1872-) als overledene
Elisabeth Loots (*1838-†1920) als moeder

BSO:003730.a

BS overledene: Maria van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [nb]
periode: 31 aug 1873
Archiefnaam: RHCe
Archief: BS Overlijden
hierin
1 sep 1873 Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders
Maria van Rooij (*1873-†1873) als overledene

BSH:0002

BS Huwelijk van: Rooij van&Moet de (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 2 feb 1887
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
Heden den, tweeden Februari achttien honderd zeven en tachtig, verscheen in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente ΄s-Gravenhage, Johannes van Rooij, oud vier en twintig jaren, sigarenmaker, geboren in Geldrop, wonende alhier.
Meerderjarige zoon van Johannes Augustinus van Rooij, Wever en Elisabeth Loots, zonder beroep beiden wonende te Stratum.

En Gesina Maria de Moet, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Albertus de Moet en Margaretha Buijs, beiden overleden

Die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad, op den drie en twintigsten januari dezes jaars.
De comparanten hebben overlegd hunne geboorte akten de doodsakten harer ouders, de notariele akten van toestemming zijnes ouders benevens het certificaat van des comparants voldoening aan de Notariλle Militie.

De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk te zullen vervullen alle plichten bij de wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat gij door het huwelijk zijn verbonden en hebben gemeld echtgenoten ons verklaard dat op den twintigste october achttienhonderd zes en tachtig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Margaretha, ingeschreven op de registers dezer gemeente als dochter van Gesina Maria de Moet, dat zij voortaan kind erkennen. Alhetwelks heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Ambrosius Rikkers, oud zestig jaren, Barbra van Willem Heijge, oud acht en vijftig jaren , zonder beroep, van Adrianus Bisfkop , oud acht en vijftig jaren, besteller en van Johannes Martines Geneste, oud een en zeventig jaren zonder beroep, allen wonende alhier.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlegging ondertekend niet dan na comparant en getuige: de comparante heeft verklaard niet te kunnen schrijven.

Was getekend,
J. van Rooij
A. Bisfkop
W. Heijge
A. Rikkers
M. Geneste De ambtenaar. Evers
hierin
24 apr 1901 Johannes Augustinus van Rooij en Elisabeth Loots als ouders bruidegom
Albertus de Moet en Margaretha Buijs als ouders bruid
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als echtpaar

BSG:002686.a

BS Geboorte: Elisabeth van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 6 jun 1895
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
no 2321

Heden den zesden Juni achttienhonderd vijf en negentig

compareerde voor ons , Ambtenaar van de Burgerlijken staat der Gemeente 's-Gravenhage
Johannes van Rooij, oud drie en dertig jaren,
sigarenmaker, --------------------------------------------------------------------------------------------------
verklaarde, dat van hem, comparant en zijne echtgenoote
Gesina Maria de Moet, zonder beroep, beider wonende alhier,-----------------------------------------
op heden des morgens om half een is geboren
alhier een kind van het vrouwelijke geslacht waaraan hij verklaarde de naam
te geven van Elisabeth----------------------------------------------------------------------------------------
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arie Pont, oud drie en dertig
jaren, marinier, wonende te Velder en Pieter Johannes Haagen,
oud vijf en twintig jaren, stukadoor, wonende alhier----------------------------------------------------
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten, de getuigen
W.G. J. van Rooij P. J. Haagen
A. Pont de Ambtenaar(?)
[[]]
hierin
6 jun 1895 Elisabeth (Bets) van Rooij (*1895-†1984) als kind
Johannes van Rooij (*1862-†1901) als vader
Johannes van Rooij (*1862-†1901) als aangever
Gesina Maria de Moet (*1861-†1922) als moeder

BSG:002759.a

BS Geboorte: Johannes Altinus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amsterdam [nh]
periode: 20 jun 1889
Archiefnaam: Stads Archief Amsterdam
Archief: BS Geboorte
no 650

Op heden Twee en twintigsten juni achtienhonder negen en tachtig,
is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
Amsterdam, verschenen: Johannes Tobias Hagen
van beroep concierge oud drieenvijftig jaren
wonende Keizersgracht no 127 welke heeft verklaard dat
op twintig dezer des voormiddags ten elf
ure, in het huis staande als boven is geboren een KInd
van het mannelijk geslacht, uit Gesina Maria de Moet
van Beroep geen wonende Passeerderstraat 19 echtgenoote
van Johannes van Rooij, sigarenmaker, wonende al idem
welk Kind dzal genaamd worden Johannes Altinus
[[]]
hierin
22 jun 1889 Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als kind
Johannes van Rooij (*1862-†1901) als vader
Gesina Maria de Moet (*1861-†1922) als moeder

BSG:002837.a

BS Geboorte: Cornelis Marinus Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [zh]
periode: 25 sep 1899
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
[[]]
hierin
26 sep 1899 Maria Barbara Borghmans (*1904-†1984) als moeder
Cornelis Marinus (Nelis) Elshout (*1899-†1977) als kind
Cornelis Marinus (Nelis) Elshout (*1899-†1977) als aangever
Cornelis Marinus (Nelis) Elshout (*1899-†1977) als vader

BSG:002738.a

BS Geboorte Margaretha van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [zh]
periode: 20 okt 1886
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
no 4215

Heden den twintigsten october achtinhonderd zes en tachtig
compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijkenstandder gemeente `s-Gravehage
Johannes van Rooij, oud vier en twintig jaren, sigarenmaker,
wonende alhier, bij de geboorte geweest
verklarende, dat Gesina Maria de Moet, zonder beroep, wonende alhier
op heden des morgens ten vijf ure is geboren
alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan hij verklaarde de voornaam
te geven van Margaretha.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leonardus Antonius Bakker,
oud achtentwintig jaren, arbeider, en Lodewijk Hoffmann,
oud drieentwintig jaren, timmerman, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de
comparnt en getuigen.
JvanRooij LHoffmann De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
LABakker

In de marge;
Dit kind is erkend door Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet
bij het aangaan van hun huwelijk den tweeden februari achtienhonderd zevenentachtig
door ons alhier voltrokken

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
[[]]
hierin
20 okt 1886 Margaretha van Rooij (*1886-†1918) als kind
Gesina Maria de Moet (*1861-†1922) als moeder
Johannes van Rooij (*1862-†1901) als vader
Johannes van Rooij (*1862-†1901) als aangever